Aktuální pravidla pro vstup a pobyt osob a vjezdy vozidel do areálu společnosti

O společnosti

Page tools
Tisk
Oblíbené
Sdílet
 • Banner

  Výrobce oceli

  ArcelorMittal Ostrava a.s. je největší výrobce oceli v České republice Výrobce oceli
 • Banner

  Historie společnosti

  1942 – začala se psát historie současně největší hutní společnosti České republiky. Historie společnosti
 • Banner

  Bezpečnost na prvním místě

  Bezpečnost práce a ochrana zdraví zaměstnanců je prioritou společnosti číslo jedna. Bezpečnost na prvním místě
 • Banner

  Politika IMS

  Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. je integrovaný hutní podnik. Politika IMS

Aktuální pravidla pro vstup a pobyt osob a vjezdy vozidel do areálu společnosti

Pravidla bezpečnosti a zdravého návratu
V zájmu osobní bezpecnosti Vás upozorňujeme, že Areál společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. (dále jen Areál) patří z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví ke zvláště rizikovým. Každá osoba vstupující do Areálu je povinna dodržovat bezpečnostní předpisy týkající se vstupu/vjezdu a pohybu osob v Areálu.

Základní povinnosti vstupující/vjíždějící osoby
Ověřit správnost údajů na povolení vstupu/vjezdu před vstupem/vjezdem do Areálu.
Změny, ztrátu, nález a odcizení neprodleně hlásit Povolování vstupu.
Vstupovat do Areálu s průkazem totožnosti.
Vstupovat/vjíždět do Areálu a opouštět jej pouze strážnicemi.
Při každém průchodu/průjezdu se bez vyzvání prokázat strážnému povolením vstupu/ vjezdu a na vyžádání jej předložit strážným kdekoliv v Areálu.
Pořídit při vstupu/vjezdu soupis majetku, který bude z Areálu opět odnášen/odvážen a seznam nechat potvrdit strážným. Umožnit strážným kontrolu zavazadel, vozidla a jeho nákladu.
Podrobit se na požádání strážných zkoušce na zjištění požití alkoholu nebo jiných návykových látek.
Dbát příkazů a rozhodnutí strážných a vystupovat vůči nim korektně.
Z důvodů zajištění bezpečnosti v Areálu, který vzhledem k specifickému prostředí vyžaduje zvýšené nároky na dodržování bezpečnosti, na dopravních komunikacích dodržovat dopravní předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích, včetně dodržování povolené rychlosti a parkování na vyhrazených místech v Areálu. Za účelem kontroly výše uvedeného je Areál monitorován.
Každou dopravní nehodu v Areálu hlásit na podnikový dispečink.
Neprodleně, nejpozději však při opouštění Areálu oznámit strážnému vznik škody na majetku v Areálu nebo na majetku vlastním.
Nechat si potvrdit krátkodobé povolení vstupu/vjezdu navštívenou osobou.
Vrátit povolení vstupu/vjezdu po uplynutí doby jeho platnosti nebo pomine-li důvod jeho vydání.

Je zakázáno
Dopisovat nebo pozměňovat údaje na vystaveném povolení vstupu/vjezdu.
Vstupovat/vjíždět do Areálu pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, požívat resp. aplikovat je kdekoliv v Areálu.
Vstupovat/vjíždět do Areálu se zvířaty, střelnými zbraněmi, alkoholickými nápoji nebo návykovými látkami.
Fotografovat nebo filmovat v Areálu bez zvláštního povolení.
Odnášet/odvážet z Areálu majetek bez příslušných dokladů.
Vstupovat/vjíždět do objektu a hal bez souhlasu odpovědného zaměstnance daného pracoviště nebo bez předepsaných OOPP pro dané pracoviště.
Vykonávat v Areálu činnosti, které bezprostředně nesouvisí s plněním pracovních úkolů, zdržovat se v Areálu déle, než je nezbytně nutné nebo na místech, která nejsou určena pro plnění pracovních úkolu.

Povinnosti řidiče při nakládce/vykládce
Respektovat a řídit se pokyny zaměstnance zodpovědného za nakládku/vykládku.
Nevjíždět do hal bez souhlasu zaměstnance zodpovědného za nakládku/vykládku.
Nezdržovat se při nakládce na ložné ploše vozidla pod zavěšeným břemenem.
Používat vlastní žebřík nebo jiné vhodné výstupní zařízení při výstupu na ložnou plochu dopravního prostředku, při sestupu z ní a při plachtování.
Před zahájením couvání použít zvukovou signalizaci klaksonem a mít po dobu couvání zapnuta výstražná směrová světla.
Mít v provozních halách vypnutý motor kromě nezbytého vjíždění a vyjíždění.
Neodstraňovat z ložné plochy a z plachty zbytky materiálu, sněhu smetí apod. kdekoli v Areálu.
Respektovat na silničních vahách přednost vážení technologických vozidel označených logem ArcelorMittal.
Po ukončení nakládky/vykládky, zajišťovat (zavírat) zařízení sloužící k upevnění a ochraně nákladu (plachty, dveře, řetězy, lana a další).
Do 15 minut po vjezdu do Areálu provést první vážení vozidla (tárování).
Do 2 hodin od vystavení posledního ložného listu provést vážení naloženého vozidla.
Do 15 minut po posledním vážení naloženého vozidla opustit Areál.

V Areálu je prováděna kontrola dodržování uvedených základních pravidel. Jejich nedodržení může mít za následek uplatnění pokuty a/nebo neumožnění dalšího vstupu/vjezdu do Areálu.

Jednotný sazebník pokut

Případy přestupků Sazba pokuty při 1. zjištění daného přestupku Sazba pokuty při opakovaném zjištění daného přestupku Odebrání povolení vstupu
1. Alkohol nad 0,2 ‰ (nebo jiná návyková látka, příp. odmítnutí zkoušky) 25 000 Kč 50 000 Kč ANO
2. Závažný nedostatek v používání OOPP nebo zajišťujících prostředků: jisticí prostředky ve výškách, nepoužití ochrany zraku (brýle), ochrany sluchu (ušní zátky nebo mušlové chrániče) atd. 25 000 Kč 50 000 Kč ANO
3. Nedostatek v používání OOPP nebo zajišťujících prostředků (dlouhý rukáv, pracovní blůza atd.) 10 000 Kč 20 000 Kč
4. Nedodržení rychlosti (jiný dopravní přestupek) 2 000 Kč 4 000 Kč
5. Významné překročení povolené rychlosti (o 40 km/h a více), zvlášť nebezpečný dopravní přestupek 10 000 Kč 20 000 Kč ANO
6. Konflikt se strážným nebo ostrahou 2 000 Kč 4 000 Kč
7. Neoprávněné vynášení/odvoz majetku (chybějící doklady) 2 000 Kč 4 000 Kč
8. Neoprávněné vynášení/odvoz majetku (pokus o odcizení majetku) 25 000 Kč 50 000 Kč ANO
9. Neoznačení externího zaměstnance nebo staveništního zařízení a dopravních prostředků externího dodavatele 2 000 Kč 4 000 Kč
10. Neabsolvování stanovených školení BOZP, nedodržení potřebné kvalifikace, nepředložení potřebných licencí, certifikátů atd. 25 000 Kč 50 000 Kč
11. Ostatní zjištěné přestupky (nenahlášení subdodavatelů či zaměstnávání cizích státních příslušníků, zaměstnávání cizích státních příslušníků bez příslušných povolení apod.) 25 000 Kč 50 000 Kč
12. Kouření mimo vyhrazená místa 5 000 Kč 10 000 Kč
13. Poškození majetku objednatele nebo osob majících své sídlo či majetek v Areálu, a to jak dokonané, tak ve stadiu pokusu 2 000 Kč 4 000 Kč
14. Nezabezpečení objektů dodavatele (šatny, vozidla, montážní bedny, unimo buňky apod.) proti vniknutí nepovolané osoby. 1 000 Kč 2 000 Kč

Tiskové zprávy Tiskové zprávy Barbora Černá Dvořáková - tisková mluvčí >

Zpravodaj pro sousední obce Tiskové zprávy Chceme se s Vámi podělit o novinky z naší společnosti >